Fizetési feltételek

A bérleti díj, a bérlés kezdetekor fizetendő. A letétet, illetve a bérleti díjat a gépjármű átvételekor készpénzben kell megfizetni. Tartós bérlet esetén 14-30 napos számlázási időszakkal előre fizetve lehet az autókat kibérelni. A számla kiállítása és az ÁFA megfizetése szintén elvitelkor történik.

Gépjárműbérlés feltételei

A bérlő legalább egy éve érvényes vezetői engedéllyel, valamint személyi igazolvánnyal / útlevéllel kell, hogy rendelkezzen. A nem latin betűkkel kiállított vezetői engedéllyel rendelkezők számára nemzetközi vezetői engedély is szükséges. A minimális bérleti időtartam 1 nap (24 óra). A bérleti díj -amennyiben ettől eltérő feltételek nem kerülnek külön jelzésre- tartalmazza: - a kötelező biztosítást, - az olajcserét, a kötelező karbantartás költségeit, - valamint a non-stop segélyszolgálatot és csereautó szolgáltatást. A gépjárműveket minimum 24 órára lehet bérbe venni, amelyet az elviteltől számítunk. 24 óra elteltével késedelmes vissza hozatal esetén felszámításra kerül a következő nap.

Általános bérleti feltételek

1.) A szerződő felek rögzítik, hogy a bérbeadó tulajdonát képezi a szerződésben szereplő személygépkocsi.
2.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérlő a gépkocsi bérletéért a szerződésben szereplő bérleti díjat fizeti előre.
3.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a bérlő a bérleti díj megfizetésével késedelembe esik, abban az esetben a bérbeadó a gépkocsit egyoldalúan jogosult birtokba venni, ill. amennyiben a gépkocsi a bérbeadó telephelyén tartózkodik, jogosult azt visszatartani. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen bérleti szerződés megkötésekor a bérlő 40.000 Ft kauciót fizet meg bérbeadó részére abból a célból, hogy a bérbeadó a kaució összegéből az esetlegesen ki nem fizetett bérleti díjat vagy a bérlővel szemben más jogcímen fennálló követelését kiegyenlítse. A kaució megfizetésének határideje a bérlés kezdete. A bérleti jogviszony megszűnésekor - amennyiben a kaució felhasználására a fenti célokból nem került sor a kaució a bérlő részére visszajár.
4.) A bérlő a gépjárműben a bérlés ideje alatt keletkezett károkért teljes kártérítést köteles fizetni a bérbeadó részére, amennyiben a CASCO biztosítás bármely oknál fogva a kárt nem téríti meg. Tehát a harmadik személy által okozott károkért is a bérlő felel.
5.) A gépjármű kisebb meghibásodását a bérlő saját maga is jogosult megjavíttatni, 5000 Ft értékhatárig, szakszervizben, és a javítást a bérbeadó nevére kiállított számlával köteles igazolni. Az 5000 Ft-os értékhatárt meghaladó javíttatásokról a bérbeadó jogosult dönteni. A gépkocsi javításának időtartama alatt a bérlő sem szállásköltséget, sem egyéb költséget a bérbeadótól nem követelhet, a bérbeadó csak a javítással kapcsolatos költségeket téríti meg, egyéb kártérítést nem köteles fizetni. A bérlő tudomással bír arról, hogy ha a biztosító lopás esetén nem téríti meg a kárt, a bérlő teljes kártérítéssel tartozik.
6.) A bérlő tudomással bír arról, hogy a gépjármű forgalmi értéke a szerződésben szereplő összeg.
7.) A bérlő tudomással bír arról, hogy a bérlet időtartama alatt elkövetett közlekedési vétségekért utólagosan is a bérlő felel.
8.) A bérbeadó a mellékletben nyilatkozik, hogy a bérlő a gépjárművel Magyarország területét elhagyhatja-e.
9.) A bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérbeadót haladéktalanul értesíti a gépkocsi meghibásodása esetén a megadott telefonszámok valamelyikén.
10.) A gépjármű üzemképtelenségének esetére a bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a bérlő részére pótgépjárművet biztosít azzal, hogy a gépjármű tartozkodási helyére az igénybejelentést követő legkésőbb 8 órán belül a pótjárművet elindítja. (Erre tekintettel a pótgépjármű az út megtételéhez szükséges idő + legkésőbb 8 óra alatt ér a meghibásodott gépjármű helyére.) A bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az aznap + 1 nap bérleti díjat visszafizeti a bérlő részére.
11.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a bérelt gépkocsi üzemképtelensége abból adódik, hogy a bérlő a gépkocsival saját hibája miatt karambolozott, a bérlő köteles megfizetni, mind a bérelt gépkocsi bérleti díját, mind pedig a pót gépkocsi bérleti díját a bérbeadó részére. Ugyanezen fizetési feltétel vonatkozik arra az esetre is, ha a bérelt gépkocsi műszaki hibáját a bérlő okozta. (Pl.: kenőanyag hiánya, szakszerűtlen vezetés, stb. miatt) Amennyiben a pót gépkocsit a fentiek szerint a bérlő hibája miatt kell biztosítani, a bérbeadó a pót gépkocsi bérleti díját garantálni nem tudja, azaz előállhat az eset, hogy a pót gépkocsi az eredeti gépkocsi bérleti díjánál magasabb bérleti díjjal kerül bérbeadásra. A bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti esetekben a gépkocsik bérleti díján túl megtéríti a kiállás költségét is.
12.) A bérlő jogosult a vezető személyének meghatározására, azzal azonban, hogy a vezető által okozott károkért is a bérlő felel a fentiek szerint. A bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a gépkocsi vezetésével általa megbízott személy a fenti szerződés előírásait betartsa. A bérbeadó fenntartja azon jogot, hogy amennyiben a bérlő által megbízott személy részéről nem látja biztosítva a gépkocsi biztonságos vezetését a bérlőtől másik gépkocsivezető kijelölését kérheti. A bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy 21. életévét be nem töltött személyt nem bíz meg a gépkocsi vezetésével.
13.) A bérlő köteles a gépkocsit a jó gazda gondosságával használni és kezelni, annak állagát megőrizni.
14.) A bérlő a gépkocsit másnak bérbe vagy kölcsön nem adhatja, csupán alkalmazottja részére engedheti át a gépkocsi vezetésének jogát.
15.) A gépjárművet tilos vontatásra használni!
16.) Tilos a gépkocsit alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt álló személy részére a vezetést átengedni!
17.) A bérbeadó a gépkocsit kenőanyaggal teljesen feltöltve, tartozékaival együtt adja át a bérlőnek, aki ugyanilyen állapotban köteles a gépjárművet visszaszolgáltatni, tartozékaival együtt (szerszámok, emelő). Amennyiben a gépkocsiban olajat kell cserélni a bérbeadót az olajcsere időpontja előtt 500 km-rel értesíteni kell. Következő olajcsere a szerződésben szerepel.
18.) Amennyiben a bérlő a gépkocsit a továbbiakban is igénybe kívánja venni, ezen szándékát legkésőbb a bérleti szerződés lejárata előtt 2 órával írásban köteles a bérbeadó tudomására hozni. A bérbeadó a bérleti szerződés meghosszabbítására nem köteles.
19.) Személyi sérülés vagy 15.000 Ft-ot meghaladó anyagi kárral járó baleset esetén a bérlő köteles rendőrségi intézkedést kérni - felelősségétől függetlenül és az erről szóló igazoló lapot a bérbeadónak köteles bemutatni. Külföldön minden esetben rendőri intézkedést kell kérni.
20.) A bérlő a szerződés aláírásával igazolja, hogy a gépkocsi kötelező tartozékait átvette a világítások működőképességét ellenőrizte, a fékpróbát elvégezte.